prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

I. B. Mažuranić

Poslovni prostori

Stambena građevina oznake SP-K1 nalazi se na k.č.br. 2832/1 k.o.Stenjevec, koja odgovara z.k.č.br. 65/9 k.o. Stenjevec.

Poslovni prostori su u ROH BAU izvedbi.

  • Cijena poslovnog prostora: 1590 €/m2
  • Cijena vanjskih parkirališnih mjesta: 450 €/m2

Informacije o građevini:

Stambeno-poslovna građevina SP-K1 se nalazi u Zagrebu,u naselju Malešnica,na jugozapadnom uglu križanja ulice Ivane Brlić Mažuranić i Stenjevečke (kod rotora),na novoformiranoj građevinskoj parceli k.č.br. 2832/1,K.o.Stenjevec.

Namjena i arhitektonska koncepcija

Stambeno-poslovna građevina SP-K1 je pretežito stambene namjene sa stanovima u etažama četiri kata i uvučenog kata,dok je etaža prizemlja poslovne namjene.
Građevina je projektirana kao samostojeća,izlomljene tlocrtne L forme,duže stranice paralelne sa Ul.I.B.Mažuranić,dužine 105,0 m,te kraće stranice,uz Stenjevačku ulicu,dužine 39,0 m.Građevina sa svih strana ima neizgrađen prostor-vlastitu građevnu česticu.
Građevina ima četiri ulaza,odnosno stubišta oznaka A,B,C i D.Ulazi B,C i D su sa sjevera,sa Ulice I.B.Mažuranić,a ulaz A je sa Stenjevečke ulice.

Prizemlje je od vanjskog uređenog terena uzdignuto za cca 1,10-1,20 m.
Projektirana stambeno-poslovna građevina je visine dviju podzemnih-podrumskih etaža,pet nadzemnih etaža i uvučenog kata-potkrovlja (2Po+P+4+Pk).
Građevina je pretežito stambene namjene sa 149 stambenih jedinica i 12 poslovnih prostora-lokala,uredske namjene.Od tih 12 lokala,dva lokala prema Stenjevačkoj ulici su na nivou terena,a ostali lokali su uzdignuti od vanjskog uređenog terena,na nivou glavnih ulaza B,C i D.
Stanovi su različitih struktura,od garsonjera do četverosobnih.
Svi stanovi su funkcionalno riješeni tako da su odvojeni dijelovi dnevno boravišnih prostora sa kuhinjom od mirnijeg dijela namijenjenog spavanju.
Većina stanova je jednostrano orijentirana,osim uglovnih koji su dvostrano orijentirani.

U građevini je na dvije podzemne,podrumske etaže predviđeno ukupno 186 PM,a na vanjskom prostoru 46 PM.
Pristup parkirališnim mjestima u podzemnim etažama je preko rampe ispred južnog pročelja.
U podzemnim etažama su predviđena i spremišta stanara.

Vertikalna komunikacija ostvarena je dvokrakim stubištima sa međupodestima,te električnim dizalima. Stubišta su smještena na fasadi sa direktnim osvjetljenjem i ventiliranjem preko prozora.
Kolni ulaz na parcelu je sa Stenjevečke ulice.

Konstrukcija

Nosivu konstrukciju građevine čine nosivi zidovi od armiranog betona debljine 18,0 cm u prizemlju i katovima,a debljine 20,0 cm u podrumskim etažama.
Međukatna konstrukcija je arm.betonska ploča debljine 20,0 cm,osim iznad prizemlja gdje je debljina 22,0 cm.Konstruktivna visina etaža je 2,88 m.
Vanjski opečni zidovi ispune su od blok-opeke debljine 19,0 cm.
Krovište je jednostrešno,blagog nagiba.

Materijali

Toplinska izolacija
Svi vanjski zidovi prizemlja i ostalih etaža izvedeni su kao armiranobetonski ili zidovi od blok-opeke obloženi ekspandiranim polistirenom u DEMIT sustavu,debljine 10 cm,sa završnom silikatnom žbukom.
Zidovi prema negrijanom stubištu su toplinski izolirani ekspandiranim polistirenom deblj.10,0 cm.Strop podruma prema stambenom prostoru,kao i stropna konstrukcija zadnje etaže su takođe izolirani ekspandiranim polistirenom.

Zvučna izolacija
Zvučna izolacija između stanova osigurana je armirano betonskim zidovima debljine 18 cm ili zidovima od pune opeke debljine 25 cm.Kod međukatne konstrukcije predviđen je plivajući pod s elastificiranim polistirenom debljine 4 cm.

Pregradni zidovi
Pregradni zidovi u stanovima su predviđeni kao Knauff pregrade od gipskartonskih ploča,ukupne debljine 10,0 ili 12,5 cm.Pregrade se izvode od dvostrukih,običnih ili vlagootpornih (sanitarije) gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm na pocinčanoj potkonstrukciji sa ispunom od mineralne vune 50 ili 75 mm debljine.

Stropovi stanova
Stropovi se izvode u glatkoj oplati,a nakon toga su gletani i bojani poludisperzivnim bojom.

Podovi
Podovi ulaznih prostora,kupaonica,WC-a,kuhinja i izbi oblažu se keramičkim pločicama I klase.
Podovi dnevnih boravaka,blagovanja i soba oblažu se klasičnim parketom debljine daščica 21 mm,sa opšavom pokrovnim lajsnama uz troslojno lakiranje visokokvalitetnim dvokomponentnim lakom.
Podovi loggia i terasa izvode se keramičkim pločicama otpornim na afmosferske utjecaje.
Podovi zajedničkih komunikacija,hodnika i stubišta,oblažu se kamenom ili keramičkim pločicama otpornim na pojačano habanje.
Podovi podrumskih etaža (osim stubišta),izvode se kao zaglađena arm.betonska ploča u padu sa protuprašnim premazom.

Zidovi
Svi zidovi stanova gletaju se masom za izravnavanje i završno bojaju bijelom poludisperzivnom bojom.Zidovi kupaonica i WC-a se opločuju keramičkim pločicama do stropa,a kuhinjski zidovi u visini 80-140 od gotovog poda.Zidovi komunikacija i stubišta obrađuju se dekorativnom žbukom za unutarnje prostore (kao teraplast).

Krov
Krovnu konstrukciju čini jednostrešno drveno lagano krovište blagog nagiba,ventilirano i pokriveno pocinčanim limom na drvenoj oplati i krovnoj ljepenci.

Stolarija
Fasadni otvori se zatvaraju kvalitetnom PVC stolarijom od višekomornih profila,sa ostakljenjem IZO staklom sa low-E premazom,sa AL roletama u topl.izoliranim kutijama.Unutarnje i vanjske klupčice u PVC izvedbi.

Ulazna vrata u stanove predviđena u protuprovalnoj izvedbi.
Unutarnja vrata stanova su od visokokvalitetnog mediapana,furnirana,ugrađena u dovratnike suhomontažne izvedbe i kvalitete kao i krila,sa obrubnim letvicama.Sva unutarnja vrata su bez nadsvjetla.

Bravarija
Vrata i stijene ulaza u stubište i lokale izvedeni od Al-profila.
Ograde stubišta,loggia,balkona i terasa se izvode od željeznih profila zaštičenih temeljnom bojom,te završno ličene uljanom bojom.

Instalacije i oprema

Stambeno-poslovna građevina će biti priključena na gradsku komunalnu infrastrukturu, i to: instalaciju vodovoda i kanalizacije,elektro mrežu,TK mrežu,te centralni toplinski sustav (CTS grada Zagreba).

Grijanje
Etažno grijanje i priprema potrošne tople vode je putem centralnog toplinskog sustava grada Zagreba (najmoderniji, energetski najučinkovitiji i ekološki najprihvatljiviji sustav grijanja).
Zajednička toplinska stanica smještena je u podrumu građevine (nema održavanja), a individualne toplinske podstanice (ITPS) smještene su podžbukno pokraj ulaza u stan.
Svaki stan ima zasebno brojilo za grijanje i potrošnu toplu vodu,a upravljanje grijanjem je preko termostata u referentnom prostoru.
Trenutno je dostupna neograničena količina potrošne tople vode željene temperature.
Instalacija je izvedena podžbukno PeX/Al/PeX cijevima.
Ogrjevna tijela u svim prostorijama su čelični blok radijatori sa srednjim priključkom i termostatskim ventilom, a u kupaonama dekorativni cijevni registri.

Ventilacija
Sve prostorije stanova orijentirane na fasadu ventiliraju se prirodno preko vrata i prozora, a kuhinje,kupaonice i WC-i smješteni u unutrašnjosti stana ventiliraju se prisilno putem ventilacionih kanala.

Ventilacija kupaonica,WC-a i izbi izvodi se na centralnu sabirnu ventilacionu cijev,a na izvode će se u pojedinim prostorima postaviti ventilatori.Ventilacija kuhinja (nape) izvodi se na zasebnu ventilacionu cijev za svaku kuhinju.

Poslovni prostori imaju zasebne ventilacione kanale dovoljnog kapaciteta.

Stubišni prostori se nalaze na južnom pročelju građevine te se direktno prirodno ventiliraju preko otklopnih prozora.

Ventilacija parkirno-garažnih prostora u podrumskim etažama je prisilna sa ventilacionim kanalima i centrifugalnim odsisinim ventilatorima čijim radom upravlja sustav za detekciju ugljčnog monoksida.

Vodovod i kanalizacija
Građevina će biti priključena na javnu mrežu vodoopskrbe i odvodnje.
Mjerenje potrošnje hladne vode je predviđeno za svaki stan zasebno preko sekundarnog vodomjera smještenog u ormarić u zajedničkom hodniku na etaži. U građevini je predviđena hidrantska mreža.
Svi ugrađeni sanitarni uređaji bit će od sanitarne keramike I.klase.Kade su od kvalitetnog akrila i to ležeće kade 160-170/75 cm,a tuš kade 80/80 cm.

Sve mješalice su jednoručne,vodokotlići bešumni uzidni,a daske za WC školjke su od kvalitetne plastike. U svim kupaonicama je predviđen priključak za perilicu rublja,a u kuhinjama priključak za perilicu posuđa.

Sprinkler instalacija
Na oba podzemna nivoa podruma,gdje su parkina mjesta,predviđena je protupožarna zaštita izvedbom suhe sprinkler instalacije.Sprinkler stanica je smještena na nivou -1.

Elektroinstalacije jake struje
U ulaznom prostoru svake stubišne jedinice predviđena je ugradnja glavnog razdjelnog ormara, a na svakoj etaži u stubišnom prostoru nalaze se etažni razdjelnici. U hodnicima stanova su smješteni tipski razdjelnici. Na stubištima, u hodnicima i u spremištima i garažama predviđena je nužna rasvjeta.

Elektroinstalacije slabe struje
  • Do svakog komunikacijskog ormarića stana se iz tehničke sobe u garaži objekta polažu 4 nitni optički kabel, FTP cat 5e kabel, koaksijalni kabeli i prazna instalacijska cijev za budući priključak kabelske televizije.
  • U dnevnim boravcima i svim spavaćim sobama postavljene su dvostruke RJ45 utičnice.
  • Antenske utičnice su predviđene u dnevnim boravcima i u svim spavaćim sobama.
  • Ispred ulaza u objekt bit će smještene ploče sa signalnim pozivnim zvoncima. U hodnicima stanova nalaze se aparati govornih uređaja.
  • Za budući priključak kabelske televizije položena je prazna instalacijska cijev od komunikacijskog ormarića stana do svake antenske utičnice
  • U komunikacijskom ormariću korisnik može naknadno ugraditi ADSL uređaj.

I. B. Mažuranić

Dokumentacija:

Napomena:

  • Vlasnički list!