prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

Poslovni objekt

Image
Poslovna građevina Folnegovićeva nalazi se na parcelama bivšeg tvorničkog kompleksa ‘Jadran’, a uz ulice Folnegovićeva i Rapska koje se rekonstruiraju prema trasama u skladu sa UPU Sigečica, 7/06.
  • Cijena prostora - € 2088 / m2
  • Cijena unutarnjih parkirališnih mjesta u podrumu - € 690 / m2

Informacije o građevini:

Poslovna građevina Folnegovićeva nalazi se na parcelama bivšeg tvorničkog kompleksa ‘Jadran’, a uz ulice Folnegovićeva i Rapska koje se rekonstruiraju prema trasama u skladu sa UPU Sigečica, 7/06.

1. UVOD

Izgradnja stambeno-poslovnog građevine predviđena je na parcelama bivšeg tvorničkog kompleksa ‘Jadran’, a uz ulice Folnegovićeva i Rapska koje se rekonstruiraju prema trasama u skladu sa UPU Sigečica, 7/06.
Predmetna se građevina sastoji od zgrada A, B, C i zajedničke podzemne garaže. Ovdje opisani poslovni dio građevine sastavni je dio zgrade C koja je smještena uz Folnegovićevu ulicu.

2. POSLOVNI DIO – OPĆENITO

Poslovni dio bloka je nadzemni dio sjeverne dilatacije zgrade C. Smješten je na troetažnoj podzemnoj garaži.
Etažnosti je: prizemlje + 8. katova.
Pristup se ostvaruje sa pločnika Folnegovićeve ulice preko vanjskog stubišta i trijema (nivo prizemlja je na ~1.3m od nivoa tla). Osigurano je invalidska vertikalna platforma za pristup nivou prizemlja.
Prostorna organizaciju u horizontalnom smislu čine odvojeni komercijalni poslovni prostori (5 po etaži, ukupno 9x5=45), povezani međusobno, i sa vertikalnim komunikacijama zajedničkim unutarnjim hodnikom, uz kojeg su smještene i zajedničke prostorije sanitarija, čajne kuhinje i prostori električnih instalacija.
Vertikalna komunikacija kroz cijelu visinu zgrade (3 podzemne etaže garaža + 9 uredskih nadzemnih etaža) ostvarivat će se sa dva stubišta i dva dizala, svi direktno vezani na spomenute unutarnji zajedničke hodnike na nadzemnim etažama. Stubišta su istovremeno i evakuacijska (kao nužna mjera zaštite od požara i zaštite na radu), te su od unutarnjeg hodnika odvojena protupožarnim vratima. Stubišta će biti prirodno osvijetljena i zračena –preko prozora na svakoj etaži. Sa polupodesta stubišta, ulazi se (kroz protupožarna vrata) u niše predviđene za smještaj vanjskih rashladnih jedinica. Niše su direktno povezane sa vanjskim prostorom otvorima u pročelju. Radi pristupa i servisa tim jedinicama predviđeni su podovi od čeličnih rešetki. Dizala –električna, bez strojarnice, odnosno sa pogonskim strojem unutar voznog okna. Predviđeni kapacitet je za 8 osoba / 630 kg. Moguć je i prijevoz osoba u invalidskim kolicima sa pratiocem.
Prostori električnih instalacija predviđeni su za vertikalni razvod svih elektro-instalacija, te za smještaj razvodnih ormarića i brojila poslovnih jedinica i zajedničke potrošnje. Nalaze se na svakoj etaži, vezane za unutarnje hodnike protupožarnim vratima. U prizemlju, ulaz čine prostori vanjskog trijema, vjetrobrana i portira-kontrole ulaza; unutarnji hodnik širi se dijelom u hall, uz koji je pridodan i wc za osobe sa invaliditetom.
Organizaciju katova moguće je mijenjati: svaki od poslovnih prostora A,B,C,D lako se može spojiti sa susjednim kroz otvor u poprečnom ab zidu;
također, moguće je povezati cijeli prostor kata u jedinstveni ‘open space’ prostor uklanjanjem pregradnih montažnih gipskartonskih zidova.
U 3. (najnižem) nivou podzemne garaže nalazi se dvonamjensko sklonište. U njega se pristupa sjevernijom vertikalom stubišta i dizala.

3. KONSTRUKCIJA

Nosivu konstrukciju čini sistem poprečnih i uzdužnih ab zidova i međuetažnih ploča, sve d=20cm. Svi fasadni zidovi su armiranobetonski. Sve kostruktivne visine etaža su 3.5 m. Nenosivi pregradni zidovi u unutrašnjosti zgrade, a u funkciji razdjeljivanja prostora (komercijalnih i zajedničkih) izvest će se kao montažni troslojni gipskartonski zid na dvostrukoj vlastitoj potkonstrukciji, sa jednostranom ispunom mineralnom vunom, sa akustičkim svojstvom u smislu zaštite od buke.
Krov je predviđen kao kosi, limeni, četverostrešni, blagog nagiba, na drvenoj potkonstrukciji stupova, podrožnica i rogova i na daščanoj oplati.

4. OPREMA I MATERIJALI, UREĐENJE PROSTORA

Predviđa se opremanje zgrade do potpune uporabljivosti i u ‘hardverskom’ (građevinski dio) i ‘softverskom’ (instalacije) smislu. Ventilacija i osvjetljenje poslovnih prostora i stubišta omogućena je preko otklopno zaokretnih prozora.
U poslovne prostore ulazit će se kroz protuprovalna vrata, u prostore sanitarija (puna) i čajne kuhinje (ostakljena) kroz glatka drvena vrata. Stubišta i prostor elektro-instalacija odvojen je od hodnika protupožarnim čeličnim plastificiranim vratima.
Ugradit će se sanitarna oprema I klase.
Ograde stubišta od nehrđajučeg čelika.
Zidovi će biti potpuno uređeni -žbukani vap-cem žbukom (ab i opeka), odnosno bojani; zidovi sanitarija u keramičkim pločicama I klase do visine 2.2m. Komunikacijski prostori (vjetrobran, hall u prizemlju, hodnici i stubišta žbukani dekorativnom žbukom zaglađene teksture.
Svi podovi će biti plivajući, na polistirenu. Podovi poslovnih prostora obloženi industrijskom tekstilnom podnom oblogom- tepisonom srednje kvalitete, u rolama; podovi stubišta i unutarnjih hodnika u kamenim ‘mermetama’; podovi sanitarija i čajnih kuhinja u protukliznim keramičkim pločicama I klase; vanjski prostori ulaznih stepenica i trijema obloženi paljenim kamenom.
Svi prostori sa modularnim spuštenim stropom od demontažnih mineralnih vlaknastih ploča, sa svojstvom zvučne apsorpcije. U prostoru iznad spuštenog stropa (~23cm) vodit će se potrebne instalacije (-elektro i klima), a u sklopu stropa, modularno, bit će ugrađene jedinice klime i rasvjete. Sve svijetle (korisne) visine prostora (od gotovog poda do spuštenog stropa) su 292cm.
Plohe pročelja oblikovane su u sistemu ‘bušenog platna’: većina ploha u etics- sistemu toplinske izolacije na ab zidovima, sa završnom akrilatnom zaštitno-dekorativnom žbukom, sa ‘rupama’ prozorskih pvc stijena bez predviđene vanjske zaštite od insolacije. ‘Baza’ je obložena fasadnim keramičkim pločicama na standardnoj potkonstrukciji, ventilirana. Horizontalne ‘trake’ sjevernog zabata i dijelovi pročelja uz njih tretirani su ventiliranim fasadnim oblogama od ‘kompakt’ dekorativnih panela od lameliranih ploča na vlastitoj alu-potkonstrukciji.
Fasadno polje ulaza – alu-staklena stijena sa ugrađenim dvostrukim (vjetrobran) dvokrilnim kliznim automatskim vratima u funkciji glavnog ulaza, te alu-staklene stijene prostora portira-kontrole ulaza.

7. INSTALACIJE

7.1 Vodovod i kanalizacija

Tretira se odvodnja iz sanitarija i kuhinje. Instalacija sanitarija i vertikale izvest će se od tvrdih PVC cijevi, sa odzračivanjem na krovu. Odvodnja klima jedinica predviđena je preko zasebne vertikale iz PVC-a.
Sve krovne vertikale locirane su izvan objekta, a predviđene su od pocinčanog lima. Obzirom da se po etaži nalaze dva sanitarna čvora (WC muški i ženski) te jedna kuhinja, predviđena je ugradnja jednog vodomjera po etaži. Vertikala hladne vode - od čeličnih pocinčanih cijevi sa odgovarajućom izolacijom, a nakon vodomjera (smještenog u vodomjerni ormarić) PP-R cijevima sa izolacijom (u podu) do potrošača.
Priprema tople potrošne vode za potrebe sanitarnih čvorova i kuhinje je lokalna električnim bojlerima.

Za unutaranju zaštitu od požara predviđeni su zidni hidrantski ormarići sa priključkom fi25mm. Ormarići su opremljeni ventilom, bubnjem za namotaj crijeva, krutim crijevom fi25mm, i mlaznicom. Uz hidrantske ormariće -aparati za početno gašenje požara prahom tip S-9.

7.2 Električne instalacije

NN priključak i razvodni uređaji
Svaka etaža poslovnog objekta ima predviđeno posebno mjerenje.
Na etaži -1, u stubištu C4, je predviđen glavni razvodni ormar, GR“ sa 6 usponskih vodova. Mjerenje el. energije za svaki poslovni prostor se vrši u pripadajućim katnim razdjelnicama EMO, a za zajedničku potrošnju se vrši u priključno mjernom ormaru PMO koji se nalazi pored agregatne stanice.
Razvodni uređaji EMO su predviđeni za montažu na zid u mehaničkoj zaštiti IP50 i smještaju se u posebne prostorije na svakom katu. Razvodni uređaji za poslovne prostore su također predviđeni za montažu na zid i smještaju se u okviru interijerske stavke ormara.
Kompletna zajednička potrošnja za oba stubišta se napaja preko razdjelnika RZP koji je smješten u prostoru portira. Predviđena je BUS instalacija za daljinsko očitovanje potrošnje el. energije.

instalacija priključnica i emp
Instalacija priključnica se izvodi polaganjem kabela djelomično u kabelske police, djelomično na OG obujmice, djelomično pod žbuku i djelomično u trodjelne el. instalacione kanale položene po zidu i djelomično u cijevi u glazuri poda.
U trodjelne parapetne el. instalacione kanale, u podne priključne kutije i p/žb se postavlju mrežne utičnice (bijele boje), UPS utičnice crvene boje i utičnice sa RJ 45 konektorima za telefonsku instalaciju i instalaciju računalne mreže.
Uredski prostori su projektirani po standardu 2 + 2 priključnice po radnom mjestu.

instalacija rasvjete
Opća 230 V, 50 Hz je osnovna rasvjeta u svim prostorijama riješena ovisno o namjeni i veličini prostorije. Biti će riješena armaturama s T5 fluo izvorima odnosno svjetiljkama sa kompakt fluo žaruljama. Upravljanje rasvjetom predviđeno je lokalno iz prostora.
Nivoi osnovne rasvjete za pojedine prostore su:
- uredski prostori-E = 533 lx ; - komunikacije-E = 114 lx

rezervni izvor napajanja
Kao rezervni izvor napajanja za kompletnu zajedničku potrošnju je predviđen kontejnerski diesel električni agregat za automatski start, smješten u posebnoj prostoriji na etaži –1 u dijelu silazne rampe u podrumske garaže.

UPS napajanje
Instalacija priključnica u svakom uredskom preostoru je predviđena tako da svaki korisnik po svojoj želji može vrlo jednostavno ugraditi uređaj za besprekidno napajanje (UPS) ako mu to zahtijeva tehnologija posla.

vršna snaga
Za veće poslovne prostore je predviđen jednofazni priključak sa vršnom snagom 9,2kW (kada se oduzme snaga klimatizacije, za potrebe ureda ostaje ~6,5 kW), a za manje jednofazni priključak sa vršnom snagom 7,36kW (kada se oduzme snaga klimatizacije, za potrebe ureda ostaje ~5,6 kW). Napojni kabel je predviđen kao trofazni tako da svaki korisnik može po želji dokupiti vršnu snagu.

instalacija telefona i računalske mreže
U građevini je predviđen je sistem strukturnog kabliranja stubišta C4 za instalaciju telefona i računalne mreže . Na etaži -1 je predviđen glavni telekomunikacijski čvor sa ormarom 42U.
Modularni ISDN paneli za dolazne telefonske linije opremljeni su sa prenaponskom zaštitom. Patch paneli u komunikacijskim ormarima su također predviđeni sa prenaponskom zaštitom.
Za svaki poslovni prostor je predviđen priključak sa jednim kabelom UTP(10x2x0,6) i jednim šestnitnim optičkim kabelom.
Horizontalni kabelski sustav proteže se od distribucionog razdjelnika do telekomunikacijskih utičnica spojenih na isti. Podsustav uključuje kabele sa završecima na razvodnom ormaru, prespojene kabele u razvodnom ormaru i telekomunikacijske utičnice. Isti se izvodi sa bakarnim balansiranim kabelom kategorije 6 (Cat. 6) ili kod potrebe za velikim brzinama prijenosa sa optičkim kabelom.Uredski prostori su projektirani sa četiri komada RJ45 priključaka po radnom mjestu.

instalacija vatrodojave
Projektirani sustav za dojavu požara je analogni adresabilni (apollo XP 95 protokol).

zajednički antenski uređaj
Predviđen je antenski uređaj za prijem 5 zemaljskih i 16 satelitskih kanala. Po poslovnom prostoru osigurat će se 2 antenska priključka.

7.3 Strojarske instalacije

grijanje
U svakom poslovnom prostoru predviđa se izvođenje etažnog radijatorskog grijanja. (Za grijanje 2 stubišta predviđamo ugradnju posebnih cirko bojlera – svako stubište svoj bojler – turbo izvedbe sa krovnim priključkom.)
Ogrijevni medij za potrebe radijatorskog grijanja pripremati će se u plinskom kombiniranom bojleru. Bojleri će biti kombinirani, turbo izvedbe sa priključkom na dimnjak (lim od nehrđajućeg čelika) sa koncentričnom cijevi za dovod zraka (odvodnja dimnih plinova izgaranja i dobava zraka za izgaranje) loženi zemnim plinom iz gradske plinske mreže. Komora za izgaranje je zatvorena - neovisnost o zraku iz prostorije - dobava zraka za izgaranje kroz vertikalu u sklopu dimnjaka. Predviđa se ugradnja bojlera kao proizvod Vaillant ili odgovarajući, nazivnog kapaciteta 18 kW (45+2=47 kom). Bojleri su u kompletu sa ekspanzionom posudom, cirkulacionom pumpom i sobnim termostatom.
U prostorima je predviđeno izvođenje dvocijevnog radijatorskog grijanja sa razvodom PEX cijevi za polaganje u pod.
Predviđena je ugradnja aluminijskih radijatora na koje se montiraju radijatorski ventili za dvocijevno grijanje, radijatorska prigušnica, slavina za punjenje i pražnjenje te radijatorski odzračni pipac.

plinska instalacija
Plin se u građevini koristi za potrebe grijanja i pripreme tople potrošne vode.
Plinska instalacija sastoji se od 1 kućnog priključka sa plinskim fasadnim ormarićem sa protupožarnom plinskom slavinom, nemjerenog dijela i mjerenog dijela plinske instalacije. U svakom poslovnom prostoru predviđa se ugradnja plinskog brojila sa mijehom G4 u kompletu sa kuglastom slavinom i regulatorom tlaka ZR 20, a sve sa priključkom DN 25. Svi plinomjeri su G4+ZR20, sa daljinskim očitavanjem. Iza plinomjera plinovod se odvodi do bojlera ispred kojih se ugrađuje plinska kuglasta slavina.

ventilacija
Sve prostorije za boravak imaju mogućnost prirodne ventilacije – prozori na vanjskim zidovima.
Prostorije sanitarija i čajnih kuhinja bez mogućnosti prirodne ventilacije ventiliraju se prisilno - odsisni plastični ventilatori sa zaštitom od poljevanja vodom. Upuštanje u rad – ručno paljenje. Izbacivanje zraka - kroz vertikalni ventilacioni kanal iznad krova građevine (sa sanitarije), odnosno u nišu vanjskih jedinica rashladnih uređaja (čajne kuhinje). Nadoknada odsisanog zraka - kroz prestrujne rešetke u vratima.

hlađenje
Za sve poslovne prosotre predviđamo izvođenje hlađenja – multi-split rashladni uređaji sa unutarnjim kazetnim jedinicama i vanjskim jedinicama koje se smještaju u nišama uz stubišta. Svaki poslovni prostor ima poseban uređaj za hlađenje.
Predviđa se ugradnju uređaja sa rashladnim sredstvom ekološki freon. Sisstemi su snage 5-8kW ovisno o gubicima topline pojedinih prostora.

Napomena:

  • Datum useljenja po dogovoru s investitorom!
  • Prodaja po katovima