prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

objekt A

Borovje objekt A
Stambena građevina radne oznake „A“ gradi se u naselju Borovje u Zagrebu, u bloku: Ulica Grada Chicaga - Ulica Davora Zbiljskog - Ulica Zdeslava Turića, na k.č.br. 4306/5 k.o. Žitnjak, što odgovara z.k.č.br. 6098/170 k.o. Grad Zagreb
 • Cijena stanova - € 1950 m2
 • Vrt - € 290 m2
 • Cijena unutarnjih parkirališnih mjesta na etaži -1 - € 780 / m2
 • Cijena unutarnjih parkirališnih mjesta na etaži -2 - € 580 / m2
 • Vanjsko parkirno mjesto - € 490 m2

Informacije o građevini:

Stambena građevina radne oznake „A“ gradi se u naselju Borovje u Zagrebu, u bloku: Ulica Grada Chicaga  - Ulica Davora Zbiljskog - Ulica Zdeslava Turića,  na k.č.br. 4306/5 k.o. Žitnjak, što odgovara z.k.č.br. 6098/170 k.o. Grad Zagreb

Predmetna parcela omeđena je Ulicom Zdeslava Turića sa sjeveroistočne strane (preko koje se podzemni dio složene građevine i parterni prostor između zgrada A i B priključuje na prometnu mrežu naselja), Ulicom Davora Zbiljskog s jugoistočne strane, Ulicom grada Chicaga sa sjeverozapadne strane i internom prometnicom s parkiralištem s jugozapadne strane.

Unutar novog kompleksa gradit će se i interne prometnice (na krovu podzemne garaže G) na nivou okolnog tla.

U ovom glavnom projektu predviđa se izgradnja dijela interne prometnice u minimalnom obimu kojim se zadovoljavaju sve propisane potrebe za zgradu A: kolni i pješački prilazi, prilazi i površine za operativni rad vatrogasne tehnike, odvoz otpada.

Sa sjeverozapadne strane zgrade A predviđa se izvedba interne prometnice (krov podzemne garaže G) vezane sa Ulicom Zdeslava Turića. U ovoj fazi izgradnje, uz tu se internu prometnicu predviđa izvedba dijela parkirališnih mjesta. Kolnik (širine 6 m) služi kao površina za operativni rad vatrogasnih vozila, pristup interventnim vozilima i vozilima za odvoz otpada.

Prometnica je dimenzionirana nosivošću podloge i širinom za nesmetan rad vatrogasnih i vozila za odvoz otpada.

Parkirališna mjesta na parteru su dimenzija min. 250x500cm.

Broj garažno-parkirališnih mjesta utvrđen je u skladu s odredbama GUP-a Grada Zagreba, prometnim posebnim uvjetima i lokacijskom dozvolom:

- stanovi                                  15 pgm / 1000 m2 GBP  ili  1 pgm/ 1 stan  (nepovoljniji kriterij)


Sve potrebe prometa u mirovanju riješene su na vlastitoj građevnoj parceli.

Proračun potreba garažno-parkirališnih mjesta:

GBP stambenih prostora          7.600 m2          x 15/1000         114 PGM

Broj stanova     128                  128 PGM

 

za potrebe predmetne zgrade A potrebno je ostvariti                 128 PGM

ukupno se zahvatom ove, 2.faze izgradnje složene građevine predviđa ostvariti PM

- vanjskih, na parteru uz internu prometnicu.                              17 PM

 
Međutim, u 1. fazi izgradnje složene građevine (podzemna garaža G) već če biti izvedeno 193 PGM u podzemnim etažama (sa tehničkim pregledom/uporabnom dozvolom –dio ispod zgrada A i B i spojni dio sa rampom). Ta če se PGM koristiti i za potrebe predmetne stambene zgrade A.

 
Odvoz komunalnog otpada

broj stanova                 128

Za privremeno odlaganje otpada predviđeno je 9 kontejnera (spremnika volumena 1100 l) koji su smješteni uz internu prometnicu (sjeverni ugao zgrade).

Plato za spremnike je ravan, obrađen asfaltom, bez visinske razlike prema kolnom prilazu.

Sami kontejneri su natkriti laganom nadstrešnicom na minimalnoj visini za korištenje istih.

- volumen spremnika     – 1100 l
- broj spremnika-              9 kom

 

Borovje situacija

U Zagrebu, u naselju Borovje, na području omeđenim Ulicom grada Chicaga, Ulicom Zdeslava Turića i Ulicom Davora Zbiljskog, na k.č. 4306/5 k.o. Žitnjak predviđena je izgradnja složene stambeno poslovne građevine. Građevina se sastoji od podzemne garaže oznake G katnosti 2Po i 3 samostojeća nadzemna volumena katnosti P+7.

Lokacijska dozvola za izgradnju složene stambene građevine na kčbr. 4306/5  ko Žitnjak u Zagrebu, izdana je u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje, Središnji odsjek – ur.broj: 251-13-21-1/014-19-8; klasa: UP/I-350-05/19-01/298 od dana 2.8.2019. god.

Lokacijska dozvola je izdana na osnovu idejnog projekta koje je izradio Studio Forma Urbis d.o.o..

Predmet ovog glavnog projekta je II faza izgradnje složene stambene građevine:

stambena zgrada A.

Osnovni podaci za predmetni dio građevine su slijedeći:

 • stambena zgrada A sa 128 stanova uz 2 bloka vertikalne komunikacije (stubište+ dizalo) i 17 parkirališnih mjesta na parteru (vanjska)
 • etažnost: prizemlje + 7 katova
 • tlocrtna projekcija zgrade A čini približno pravokutnik 50 x 23,7 m, sa istacima balkona na katovima na sjeveroistočnoj strani (širine 2.2m)
 • konstruktivna visina nadzemnih etaža je 292 cm
 • ukupna visina zgrade je 27 m, visina do vijenca 24,4m

U dijelu porumske garaže smješteno je 193 parkirališnih mjesta, 4x vertikalne komunikacije (podzemno stubište +  dizalo) i tehnički prostori (2x toplinska stanica, sprinkler stanica, hidrostanica i komunikacijska soba).

Temeljenje je predviđeno na temeljnoj armiranobetonskoj ploči debljine 80 cm.

Konstrukcija objekata Borovje sastoji se od sistema nosivih zidova od armiranog betona debljine 20 cm u prizemlju i na katovima, a debljine 22 i 25 cm u podzemnim etažama. Međukatna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 20 cm iznad prizemlja i na katovima, te debljine 22 cm iznad podzemnih etaža, s rasponima do 6,6 m.

Konstrukcija podrumskih etaža sastoji se od obodnih zidova debljine 25 cm, unutarnjih zidova debljine 22 cm, stupova i greda različitih dimenzija te stropnih ploča debljine 22 cm, sve od armiranog betona.

Stubišna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 16 cm, oslonjena na armiranobetonske podeste debljine 16 cm. Stubište su projektirano kao dvokrako s međupodestima.

Zidovi između stanova su od armiranobetonskih nenosivih zidova debljine 15 ili nosivih zidova debljine 20 cm. Krovna konstrukcija je jednostrešni krov blagog nagiba do najviše 10 %.

Toplinska izolacija
Svi vanjski armiranobetonski i opečni zidovi obloženi su mineralnom vunom debljine 12 cm i završno obrađeni AKRILATNOM žbukom.

Strop podruma -1 prema stambenoj etaži prizemlja izoliran je sa 12 cm mineralne vune, a stropna konstrukcija sedmog kata prema hladnom, ventiliranom krovištu izolirana je kaširanom kamenom vunom debljine 20 cm.

Zvučna izolacija
Zvučna izolacija između stanova osigurana je armiranobetonskim zidovima debljine 15 i 20 cm. Kod međukatnih konstrukcija zvučna izolacija je postignuta armiranobetonskim pločama debljine 20 cm iznad prizemlja i katova. U svim stambenim etažama predviđa se plivajući pod na elastificiranom, ekspandiranom polistirenu. Prozori, te ulazna i balkonska vrata imati će propisanu zvučnu izolaciju.

Zid između stana i hodnika je AB nenosivi zid debljine 12 cm obložen sa strane hodnika GK pločama na vlastitoj podkonstrukciji s ispunom 4 cm mineralne vune.

Pregradni zidovi
Pregradni zidovi u stanovima predviđeni su kao pregrade od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 ili 12,5 cm. Pregrade će se izvoditi od obostrano dvostrukih (običnih ili vlagootpornih) GK-ploča debljine 12,5 mm sa ispunom pocinčane potkonstrukcije mineralnom vunom debljine 50 ili 75 mm.

Stropovi stanova
Svi stropovi u stanovima su gletani i bojani poludisperznom bojom.


Obrada podova i zidova

 • Podovi kupaonica, WC-a i kuhinja opločuju se keramičkim pločicama.
 • Podovi ulaznih prostora, dnevnih boravaka, blagovaonica i spavaćih soba oblažu su hrastovim parketom, debljina daščice 22 mm, opšav uz zidove izvodi se od profiliranih kutnih sokl-letvica, a lakiranje parketa se izvodi tri puta visokokvalitetnim lakom za parket..
 • Podovi loggia oblažu se keramičkim pločicama otpornim na utjecaj atmosferilija.
 • Podovi ulaznog prostora stubišta, stubišne jezgre, stubišnih podesta, polupodesta, stepenica I stubišnih hodnika opločiti će se kamenim pločama.
 • Zidovi u stanovima gletaju se sa masom za izravnavanje unutarnjih površina, te završno bojaju bijelom poludisperznom bojom.
 • Zidovi kupaonica i WC-a opločuju se zidnim keramičkim pločicama do stropa.
 • Pod parkirališnih i prometnih površina u etažama podruma -1 i -2 je AB ploča sa završnim industrijskim zaglađenim podom.


Krov

Krovnu konstrukciju čini jednostrešno drveno krovište blagog nagiba do najviše 10 %, krovište je ventilirano i pokriveno ravnim pocinčanim limom. Lim se postavlja na daščanu oplatu krova i krovnu ljepenku. Sva ostala pripadajuća limarija na objektu izvesti će se također sa pocinčanim limom.

Stolarija i bravarija
Fasadni otvori zatvaraju se kvalitetnom PVC stolarijom ostakljeno dvostrukim IZO staklom debljine 4+16+4 mm, a zaštita od sunca predviđena je roletama od ALU lamela u PVC rolet-kutiji. Unutarnje prozorske klupice su drvene, a vanjske su aluminijske, plastificirane.

Ulazna vrata stanova predviđena su u protuprovalnoj i protupožarnoj izvedbi, a vrata ulaza u građevinu izvesti će se od plastificiranih ALU profila.

Unutarnja vratna krila u stanovima su od iverokala obostrano obloženog mediapanom d=3 mm, bijeli CPL, ugrađena u dovratnike suhomontažne izvedbe iste kvalitete kao krila, sa oblogom špaleta i širokim obrubnim letvicama. Ostakljena krila i nadsvjetla se ostakljuju satiniranim staklom debljine 4 mm.

Ograda stubišta izvesti će se od INOX bravarije. Ograde loggia izvesti će kao pune, armiranobetonske, odozgo završene sa kamenom poklopnicom ili ograda od kompakt ploče za vanjske prostore na "inox" podkonstrukciji.

Stambena građevina biti će priključena na gradsku komunalnu infrastrukturu: vodovod, kanalizaciju, elektro-distributivnu mrežu, EKI mrežu i centralni toplinski sustav (CTS Grada Zagreba).

Grijanje i potrošna topla voda
Opskrba grijanjem i priprema potrošne tople vode je preko centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba.

Zajednička toplinska stanica smještena je u podrumu građevine, a individualne toplinske podstanice (ITPS) smještene su pokraj ulaza u stan. toplinski razdjelnici se nalaze u samom stanu.

Svaki stan ima zasebno mjerilo toplinske energije, a upravljanje grijanjem je preko sobnog termostata.

Instalacija grijanja vodi se u slojevima poda i podžbukno sa PE-X/Al/PE-X cijevima.

Ogrjevna tijela su radijatori sa termostatskim ventilom, osim u kupaonicama gdje se montiraju cijevni radijatori.

Hlađenje
U svim stanovima biti će izvedena instalacija klima uređaja u split sistemu, sa montažom unutarnje i vanjske jedinice.

Predviđa se montaža jedne unutarnje jedinice u dnevnom boravku.

Ventilacija
Ventilacija stanova omogućena je preko fasadnih otvora, a centralno smještene prostorije (kupaonice, WC-i i kuhinje) ventiliraju se preko ventilacijskih kanala. Ventilacija kupaonica i WC-a izvest će se na centralnu sabirnu ventilacijsku cijev, a na izvode u pojedinim prostorijama postaviti će se ventilatori. Ventilacija kuhinja (nape) izvesti će se za svaku kuhinju u posebnu ventilacijsku cijev.

Stubište će se ventilirati preko krovne otklopne kupole.

Podrumske etaže namjenjene za parkiranje vozila projektirane su kao jedinstven prostor, bez pojedinačnih zatvorenih garaža.

Podrumske etaže ventilirat će se prisilnom odsisnom ventilacijom. Dovod zraka je omogućen kroz ulaznu rampu, a odvod zraka je predviđen preko odsisnih rešetki.

Onečišćeni  zrak odvodi se kanalima od pocinčanog lima. Radom ventilatora upravlja sustav za detekciju ugljičnog monoksida koji se sastoji od centralne jedinice, detektora i semafora za obavještavanje. Time je osigurano da koncentracija ugljičnog monoksida ne prijeđe dozvoljene vrijednosti.

Vodovod i kanalizacija
Priprema potrošne tople vode za potrebe stanova je centralna preko zajedničke podstanice i individualnih toplinskih podstanica.

Umivaonici i WC školjke su od sanitarne keramike I. klase. Tuš kade su opremljene tuš-kabinama, sve mješalice su jednoručne, vodokotlići podžbukni u zidnoj oblozi, a daske za WC školjke su od visokokvalitetne plastike.

U svim kupaonicama predviđen je priključak za perilicu rublja, a u kuhinjama priključak za perilicu suđa i sudoper.

Mjerenje potrošnje hladne vode predviđeno je za svaki stan posebno preko sekundarnog vodomjera smještenog u ormariću na stubištu.

Sprinkler instalacija
U garaži građevine u oba nivoa predviđena je protupožarna zaštita sprinkler instalacijom. Zbog opasnosti od smrzavanja odabrana je suha sprinkler instalacija. Sprinkler stanica je smještena u podrumu objekta.

Dokumentacija:

Napomena:

 • rok useljenja: 31.03.2021.
 • 5% popusta odobravamo za isplatu ukupne ugovorene kupoprodajne cijene u roku 30 kalendarskih dana od potpisa ugovora
 • 10% učešća je potrebno uplatiti odmah po potpisu ugovora
 • uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog garažnog mjesta u podrumu
 • na akcijsku cijenu parkirnih garažnih mjesta na etaži -2 ne odobravamo dodatne popuste